.......................
...........
................
..................
..................
.......................
....................
: ɡ .
: ( . ) . :14-15 .