á ( ) 395 ( ) .

.

. ( electron ) (proton) (neutro) .: .

( ) ( ) . . ( ) ... . 9 .

( ) .

. .

( ) ( ) ( ) ( ) .

. 1907 .

...